Kriteriji za društvenu inovaciju

SozialMarie je nagrada za uspješne društveno inovativne projekte. Prijavljeni se projekti vrednuju prema našim kriterijima za društvenu inovaciju:

 

Inovacija projektne ideje: inovativnost s obzirom na temu i s obzirom na polje provedbe

 • Bavi li se projekt novim društvenim izazovima?
 • Primjenjuje li projekt nova rješenja za društvene probleme?
 • Bavi li se projekt dosad zanemarivanim ciljnim skupinama ili temama?
 • Je li nositelj projekta (organizacija, poduzeće, javna ustanova, privatna osoba) nov/a u području društvenih inovacija?

 

Inovacija u pristupu ciljnoj skupini: pasivno, aktivno ili autonomno sudjelovanje skupina u projektu

 • Na koji se način ciljna skupina uključuje u projekt? Je li ciljna skupina sama razvila projekt?
 • Koju konkretnu i trajnu korist projekt ostvaruje za ciljnu skupinu?
 • Jesu li potencijali ciljne skupine osnaženi projektom?
 • Doprinosi li projekt društvenom priznanju ciljne skupine?

 

Inovacija u provedbi projekta: njegov kvantitativni i kvalitativni doseg

 • Je li primjena projektne ideje maštovita, produktivna, kreativna i hrabra?
 • U kojoj mjeri je društvena inovacija djelotvorna, koji su joj ciljevi i doseg, i s obzirom na koga?
 • Reagira li projekt na nove potrebe koje se tiču ciljane skupine, definiranja problema, strukturnih uvjeta?
 • Postoji li suradnja između (profesionalnih) skupina s različitim kompetencijama ili znanstvenom ekspertizom?

 

Inovacija u javnoj percepciji – Primjer učinka: izravan ili neizravan

 • Je li projekt umrežen s drugim organizacijama, poduzećima,  institucijama?
 • Na koji je način projekt uključen u svoje lokalno i regionalno okruženje?
 • Budi li projekt zanimanje kod drugih organizacija, poduzeća, donatora, promotora, u medijima i kod političara?
 • Može li se isprobano rješenje prenijeti u druge kontekste?