Kritériá pre sociálne inovácie

SozialMarie je cenou pre úspešne realizované sociálno-inovatívne projekty. Hodnotenie predložených projektov vychádza z nasledujúcich kritérií SozialMarie pre sociálne inovácie:

 

Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer: v obsahu alebo v lokalite

 • Zaoberá sa projekt novými spoločenskými výzvami?
 • Ponúka projekt nové sociálne riešenia?
 • Zameriava sa projekt na cieľové skupiny alebo témy, ktorým sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti?
 • Je prevádzkovateľ projektu (organizácia, podnikateľský subjekt, verejná inštitúcia/samospráva, súkromná osoba) novozapojený do aktivít v oblasti sociálnych inovácií?

 

Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie: pasívne, aktívne alebo z vlastnej iniciatívy

 • Ako je cieľová skupina zapojená do projektu, alebo rozvinuli jej členovia projekt na základe vlastnej iniciatívy?
 • Aké sú konkrétne a dlhodobo udržateľné prínosy projektu pre cieľovú skupinu?
 • Podporuje projekt rozvoj potenciálu cieľovej skupiny?
 • Zlepšuje se vďaka projektu spoločenské hodnotenie cieľovej skupiny?

 

Inovácia v spôsobe realizácie – Účinok: kvantitatívny, kvalitatívny

 • Je realizácia projektu vynaliezavá, tvorivá, odvážna?
 • Ako efektívna je sociálna inovácia, aké sú jej pozorovateľné výsledky a účinky a na koho majú vplyv?
 • Reaguje projekt na meniace sa potreby, pokiaľ ide napríklad o cieľovú skupinu, identifikáciu problému alebo meniace sa podmienky?
 • Spolupracujú pri realizácii projektu rôzne profesijné skupiny s rôznorodými kompetenciami alebo odbornými vedeckými poznatkami?

 

Inovácia vo vnímaní verejnosti – Pôsobenie ako príklad: priamo alebo nepriamo

 • Je projekt prepojený s inými organizáciami, firmami, inštitúciami?
 • Ako je projekt začlenený do miestneho a regionálneho prostredia?
 • Zaujal projekt iné organizácie, firmy, sponzorov, podporovateľov, médiá a politikov?
 • Je možné preniesť overené riešenie do iných podmienok/prostredia?