Výzva 2019

Začiatok výzvy
Ukončenie výzvy
Začiatok
verejného hlasovania
Ukončenie
verejného hlasovania
Zverejnenie
nominovaných
Udeľovanie cien
Začiatok
nasledujúcej výzvy

Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie je otvorená už pätnástykrát. Hľadáme výnimočné projekty zo všetkých sektorov, ktoré navrhujú a aplikujú sociálno-inovatívne riešenia spoločenských problémov. Inovácie zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska a Slovinska sú vítané. 15 projektov získa na slávnostnom podujatí 1. mája 2019 vo Viedni cenu SozialMarie: prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien hodnotu každá 2 000 eur. Viac informácií o cene SozialMarie nájdete tu.

„Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolutvorcom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.“

Realizujete sociálno-inovatívny projekt, ktorý reaguje na aktuálne spoločenské výzvy, konflikty a problémy? Ak áno, prihláste sa!

Tu nájdete ďalšie dôležité informácie o výzve pre prihlášky, o podmienkach účasti a výberových kritériách, ako i elektronický prihlasovací formulár. Pre technický proces podávania prihlášok si tiež pozrite sekciu Častých otázok.

KTO môže predkladať prihlášky?

 • Ľudia realizujúci projekty, ktoré riešia súčasné sociálne problémy a výzvy.
 • Projektové žiadosti o ocenenie môžu podávať jednotlivci, komerčné firmy, sociálne podniky, občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, spolky, organizácie verejnej správy a samosprávy.
 • Projekty budú akceptované z celého územia Slovenska, Rakúska, Maďarska a Českej republiky.
 • V prípade prihlášok z Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Poľska: projekty (v mieste realizácie) nesmú byť vzdialené viac ako 300 km od Viedne.

AKÉ podmienky musí projekt spĺňať?

 • Projekt musí byť v súlade s podmienkami účasti.
 • Projekty musia dokladovať, že sú už realizované, a musia pokračovať naďalej do budúcnosti: v čase zaslania prihlášky musia byť už dostatočne zabehnuté a stále musia bežať. Ani dokončené projekty, ani projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.
 • Predložené projekty musia byť sociálno-inovatívnymi projektami v súlade s kritériami SozialMarie pre sociálne inovácie.
 • Prihlásenie viac ako jedného projektu je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého a musia byť predložené na oddelených prihláškových formulároch. Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.

AKO sa prihlásiť?

 • Prihlášky musia byť predložené elektronicky na našej webstránke.
 • Prihláškový formulár musí byť kompletne vyplnený a zaslaný elektronicky (online) do 23:55 v utorok 22. januára 2019.
 • Kompletný prihlasovací formulár vrátane všetkých PDF príloh musí byť predložený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku A oddelene v angličtine. Výnimka: Pre Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko a Poľsko je anglická verzia prihlášky dostačujúca.
 • Pre podrobnosti technického procesu predkladania prihlášok navštívte sekciu ČASTÉ OTÁZKY.
 • Ak by ste chceli predložiť viacero projektov, pozrite si naše ČASTÉ OTÁZKY.
 • Prihláška môže byť odoslaná iba vtedy, ak sú uvedené všetky povinné informácie a žiadna z odpovedí nepresiahne maximálnu dĺžku v počte uvedených znakov. Úspešné odoslanie prihlášky bude automaticky potvrdené elektronickou poštou (emailom).

Každý predložený projekt má vytvorený vlastný projektový profil v databáze SozialMarie.

V prípade technických problémov sa obráťte na našu kanceláriu.

 

Prihlasovací formulár