Podmienky účasti

1. Predložené projekty musia byť sociálno-inovatívnymi projektami. V čase zaslania prihlášky musia byť už dostatočne realizované a stále musia prebiehať. Ani dokončené projekty, ani projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.

2. Prihlásiť sa môžu projekty zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska i Slovinska.

3. Prihlášky sa podávajú elektronicky (online) na našej webstránke (www.sozialmarie.org).

4. Prihláškový formulár musí byť kompletne vyplnený a zaslaný elektronicky (online) najneskôr o 23:55 posledného dňa na konci obdobia pre predkladanie prihlášok.

5. Prihlásenie viac ako jedného projektu je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého. Prosím vyplňte samostatný formulár pre každý predkladaný projekt. Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.

6. Projekty musia byť predložené v dvoch jazykoch: Kompletný prihláškový formulár musí byť vyplnený a odoslaný v národnom jazyku a oddelene v anglickom jazyku. Výnimka: Pre Slovinsko, Poľsko a Nemecko je anglická verzia prihlášky postačujúca.

7. Dodatočné materiály zaslané poštou nebudú vrátené.

8. Účastníci tejto výzvy vyjadrujú súhlas s publikovaním zaznamenaných údajov, fotografií, videí a príloh uvedených v prihlasovacom formulári na webstránke www.sozialmarie.org, ako aj v publikáciách, tlačových dokumentoch, prezentáciách a na online platformách SozialMarie. Predkladateľ ohľadom vyššie spomenutého publikovania zaručuje, že na žiadny z vyššie uvedených dodaných materiálov sa nevzťahujú žiadne práva a nároky tretích strán a že odškodní a zbaví nadáciu Unruhe Privatstiftung zodpovednosti v súvislosti s autorskými právami, pridruženými autorskými právami alebo inými právami tretích strán.

9. Ak Váš príspevok obsahuje údaje, fotografie alebo videá detí a mladistvých, potom ste Vy ako predkladateľ zodpovedný/á za to, že súhlas rodiča alebo opatrovníka bol poskytnutý a je k dispozícii v súvislosti s používaním údajov každého dieťaťa.

10. Účastníci tejto výzvy na predkladanie prihlášok súhlasia s tým, že môžu byť kontaktovaní nadáciou Unruhe Privatstiftung a jej zástupcami v procese hodnotenia, a to ako pred, tak i po vyhlásení verejnej výzvy. 

11. Predložené údaje, dokumenty, fotografické a video materiály sú archivované nadáciou Unruhe Privatstiftung a môžu byť zaslané médiám alebo na vedecké vyhodnotenie.

12. Nadácia Unruhe Privatstiftung uschováva osobné údaje z prihlášok na neobmedzené obdobie, a to pre štatistické a historické účely. Vaše práva viažúce sa k Všeobecnému nariadeniu na ochranu osobných údajov (GDPR) tým ostávajú nedotknuté.

13. Rozhodnutia odbornej poroty SozialMarie na základe kritérií SozialMarie pre sociálne inovácie sú konsenzuálne. Rozhodnutia poroty nie sú napadnuteľné a neexistuje žiadna možnosť viesť v súvislosti s nimi súdne konanie. Víťazné projekty sú každoročne vyhlasované a prezentované 1. mája na verejnom slávnostnom odovzdávaní cien vo Viedni.

14. Informácie o ochrane osobných údajov, nariadeniach pre ochranu osobných údajov a usmerneniach nadácie Unruhe Privatstiftung nájdete na stránke www.sozialmarie.org/sk/ochrana-udajov.