Podmínky účasti v soutěži

1. Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem. Projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Projekty již ukončené a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny. 

2. Přihlásit se mohou projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

3. Přihlášení do soutěže probíhá výhradně online, na webových stránkách SozialMarie

4. Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán do konce podací lhůty, nejpozději do 23:55 hodin.  

5. Přihlásit více projektů je možné. Každý projekt však musí vyplnit přihlášku zvlášť, do vlastního online  formuláře. Přihlásit projekt do soutěže znovu ja taktéž možné, pakliže již nebyl oceněn. 

6. Přihlášky musí být podány ve dvou jazycích: Celý přihlašovací formulář je třeba podat v jazyce země, ze které projekt pochází a zvlášť v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Slovinsko, Polsko a Německo – v případě těchto zemí stačí anglické znění.  

7. Poštou zaslané doplňující podklady se odesílateli zpět nevrací. 

8. Účastníci soutěže SozialMarie prohlašují, že souhlasí se zveřejněním vybraných informací a podkladů, které zadali do kolonek příslušně ozančených. Souhlasí tak s jejich zvěřejnění na webu SozialMarie, v publikacích a v tiskových zprávách, v rámci prezentací a na online platformách SozialMarie. Jedná se o fotografie, videa, údaje z přihlášky a její přílohy. Zadavatel projektu se zaručuje, že se na žádný z dodaných podkladů a materiálů nevztahují žádná práva a nároky třetích stran a že odškodní a zbavuje nadaci Unruhe Privatstiftung zodpovědnosti týkající se autorských práv, přidružených autorských práv a jiných práv třetích stran.  

9. Obsahuje-li přihláška data, fotografie nebo video – materiál týkající se dětí a mládeže, nese odpovědnost za souhlas se zveřejněním těchto podkladů zadavatel přihlášky, který musí mít souhlasy zákonného zástupce!  

10. Účastníci soutěže souhlasí, že budou v rámci soutěže nadací Unruhe Privatstiftung a jejími spolupracovníky kontaktováni.  

11. Nadace Unruhe Privatstiftung archivuje data, podklady, foto a video-dokumentaci a zpřístupňuje je médiím a pro výzkumné zpracování. 

12. Osobní údaje z přihlášek jsou nadací Unruhe Privatstiftung ukládány pro statistické a archivní účely bez časového omezení. Dotyčná práva těchto osob však zůstanou díky GDPR nedotčena. 

13. Odborná porota SozialMarie rozhoduje v konsenzu a na základě kritérií ceny SozialMarie za sociální inovace. Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat ani použít právní prostředky. Vítězové jsou vyhlašováni při slavnostním veřejném udílení cen, které se koná každoročně 1. května ve Vídni.  

14. Informace o ochraně osobních údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů a směrnici soukromé nadace Unruhe Privatstiftung najdete pod odkazem www.sozialmarie.org/cs/ochrana-udaju