Medici na Ulici

Kdo stojí za projektem: Medici na ulici

Odpovědná osoba: Lenka Mezeiová

2023

Cena 2 000 euro

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Spolek je jedinečná dobrovolnická iniciativa studentů lékařských fakult, kteří se nebojí vyjít ze společenských stereotypů a naopak jít tam, kam jiní nechtějí. Naším hlavním cílem je přicházet v roli mediků do reality sociálního prostředí lidí bez domova (nocleháren, nízkoprahových center, ulic). Naše aktivita je postavena na terénní službě, trpělivém naslouchání, nesoudící komunikaci, přijetí, empatii, přinášení naděje, důstojnosti, rovnosti a na kvalitním zdravotním ošetření a konzultaci. Zabýváme se také edukací široké veřejnosti. Spolek rozvíjí sociální cítění, vnímání a odpovědnost.

Výzva

Našimi výzvami se staly nedostupnost zdravotní péče pro lidi bez domova, jejich vyčleňování ze zdravotnických zařízení, celková neinformovanost široké veřejnosti, která vede k tvorbě stereotypů a sociálního napětí. Jednou z hlavních výzev do budoucna je pro nás budování legitimního právního prostředí pro tzv. street medicine v českém právním systému. Další výzvou je pro nás duševního zdraví a to jak členů mediků, tak samotných klientů.

Myšlenka

Naše inovace tkví v zapojení přímo studentů zdravotnických oborů do pomoci lidem bez domova s asistencí ve zdravotní péči, což je iniciativa světově unikátní. Inovace také spočívá v budování pozitivního přístupu budoucích lékařů a zdravotních sester k lidem bez domova. Budujeme odpovědnost mladé generace za svoji společnost, podněcujeme pocit sounáležitosti, solidarity, entuziasmu a vzájemné pomoci. U lidí vyčleněných se snažíme znovu vybudovat důvěru v sociální systém, ve zdravotnictví a v samotnou lidskost.

Aktéři

Našimi členy jsou studenti lékařských fakult. Dělíme je do dvou skupin – zkušených a nováčků. Zkušený člen je starší student, který má zkušenosti, chodí pravidelně do terénu a prošel závěrečným zkoušením od vedení. Nováček je medik, který asistuje, komunikuje s klientem a provádí úkony pod vedením zkušeného. Celý systém funguje na principu kontinuálního feedbacku ze strany vedení spolku. Pravidelně každý měsíc probíhá setkání členů a vedení, při kterém je vedena edukace, sdílení a rozbor práce.

Dopad

Náš projekt se stal zásadním aktérem české neziskové scény. Celkem máme bezmála 190 aktivních členů. Od října 2021 do září 2022 jsme v Praze ošetřovali na 556 ošetřovnách a provedli jsme více než 1650 ošetření, v Brně pak okolo 900 ošetření. Během covidu jsme ošetřovali v tzv. covidáriích. Snažíme se aktivně vystupovat v mediích a přibližovat tuto problematiku široké veřejnosti např. v rádiu Wave, v časopise Medical Tribune, Refresher, v České televizi. Podílíme se na organizaci konferencí např. Medidays. Vystupovali jsme na mezinárodním kongresu Street medicine v Torontu.

Přesah

Ideovou i praktickou stránku našeho projektu je možné uplatnit v naprosto jakémkoliv prostředí, v jakékoliv zemi, kde se najde skupina mladých studentů zdravotnických oborů, kterým nejsou lhostejné osudy lidí bez domova a jsou schopni obětovat trochu svého času. Velmi rádi předáme naše knowhow komukoliv, kdo by o ně měl zájem.

 

Fotky © Milan Bureš, Matěj Dubenský

Hodnocení poroty

Jedinečný projekt, který oceňuje význam inkluzivní zdravotní péče a pomáhá postupně obnovovat důvěru v systém zdravotní péče. Díky oboustranně výhodnému modelu je projekt udržitelný: zatímco lidem žijícím na ulici se dostává léčby, studenti medicíny získávají již v rané fázi své kariéry cenné zkušenosti se sociálně citlivou zdravotnickou prací. S pacienty je zacházeno jako s klienty, interakce na úrovni "z očí do očí" pomáhá lidem žijícím na ulici vymanit se z jejich pasivní role a získat zpět svou důstojnost.