Sociálne inovácie prinášajú riešenia na aktuálne spoločenské výzvy. Poskytujú priestor novým prístupom, dávajú inovatívne odpovede a poukazujú na nové možnosti riešení v spoločnosti. Reagujú na nové sociálne otázky alebo riešia už známy problém novým spôsobom. Sociálna skupina, ktorej sa inovatívne riešenie týka, ho buď sama aktívne vytvára, alebo sa na ňom aspoň nejakým spôsobom podieľa. Týmto spôsobom sociálne inovácie vytvárajú trvale udržiteľné riešenia, ktoré sú inšpiráciou aj pre ostatných.

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

O nás

SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Okrem každoročného finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 55 000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe.

Wanda Moser-Heindl und Friedrich Moser

Wanda Moser-Heindl and Friedrich Moser

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Ocenenie pre odvážne projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. SozialMarie oceňuje úspešne realizované projekty a je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Hlavnými cieľmi SozialMarie sú podpora a šírenie vzorových projektov spolu s podnecovaním diskusie o sociálnych inováciách.

Udeľovanie cien

Zo všetkých prihlášok vyberie expertná porota max. 35 prihlášok, z ktorých následne vyberie najlepších 15 projektov, ktorým bude udelená cena 1. mája na slávnostnom udeľovaní cien vo Viedni. Prvé tri ceny získajú €15,000, €10,000 a €5,000; a ostatných dvanásť ocenených projektov získa po €2,000.

Aktívna záštita

Inšpiratívne osobnosti na základe svojho výberu každoročne prijímajú patronát nad jedným z nominovaných projektov. Patrón po dobu jedného roka aktívne podporuje vybraný projekt. Výber projektu patrón oznámi počas udeľovania cien 1. mája.

Cena publika

Prostredníctvom ceny publika má každoročne možnosť hlasovať široká verejnosť za nimi vybraný projekt. Víťaz získava € 1,000 na vzdelávacie účely. Cena publika je nezívislá od cien udeľovaných odbornou porotou.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je generálna manažérka v neunerhaus, sociálna vedkyňa a sociálna pracovníčka. Pričom pravidelne publikuje príspevky o bezdomovectve. V súčasnosti je tiež predsedníčkou BAWO – Federálnej pracovnej skupiny zameranej na bezdomovectvo.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandkou na Inštitúte pre teóriu architektúry, umelecké a kultúrne štúdiá (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) v Grazi. Študovala architektúru a filozofiu v Grazi, Benátkach a Delfte. Venovala sa výskumu a výučbe kritického dizajnu a priestorovej teórie na Technickej univerzite v Grazi (Technischen Universität Graz) a ako hosťujúca lektorka na Edinburghskej univerzite (University of Edinburgh). V rámci svojho výskumu sa pokúša načrtnúť postneoliberálny koncept dizajnu a inovácií.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr sa zameriava na podporu mladých ľudí, ktorí prevádzkujú inovatívne projekty v oblasti vzdelávania, podnikania a neziskových aktivít. Aktuálne pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Pravidelne publikuje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam a v spolupráci s Rádiom Slovensko RTVS moderuje diskusnú reláciu, ktorá je zameraná na aktuálne kultúrno-spoločenské a filozoficko-náboženské témy.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je vysokoškolskou pedagogičkou v Ústave estetiky Umelecko-teoretického inštitútu na Eötvös Lorándovej univerzite v Budapešti (ELTE). Pracovne zabezpečuje a koordinuje medzinárodné a interdisciplinárne výskumné projekty v oblasti kultúrnych techník, literatúry o migrácii, mestských dejín a populárnych kultúr, najnovšie na Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre štúdiá dejín a spoločnosti (LBIDH) vo Viedni. Pravidelne sa venuje prekladom v oblasti kultúrnej teórie a histórie, ako i žurnalistickej práci.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (wiiw) so zámerom na organizačný manažment medzinárodných výskumných konzorcií a koordináciu výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Je simultánnou tlmočníčkou a taktiež sa podieľala na početných filmových, umeleckých, tlačových a kultúrnych produkciách s rakúsko-českým zameraním.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je projektovou manažérkou v Centre vesmírnych technológií Hermana Potočnika Noordunga, kde primárne vedie EÚ projekty so zameraním na tému sociálnych inovácií. V období medzi rokmi 2019-2021 bola súčasťou konzorcia, ktoré vytvorilo Bielu knihu pre politiky a stratégie sociálnych inovácií. Momentálne pracuje na projekte (SEED EU projekt, 2021-2023), na ktorom partnerské krajiny vytvárajú návrhy pre národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie. Počas svojho predchádzajúceho pracovného pôsobenia Tanja manžovala menšie tímy v Číne a Afrike (Tanzánia a Južná Afrika) v oblasti IT, spracovania odpadu a turizme.