O nás

Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolurealizátorom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.

 

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Okrem každoročného finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 54 000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Ocenenie

pre odvážne

projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. SozialMarie oceňuje úspešne realizované projekty a je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Hlavnými cieľmi SozialMarie sú podpora a šírenie vzorových projektov spolu s podnecovaním diskusie o sociálnych inováciách.

Slávnostné odovzdávanie cien

Odborná porota SozialMarie vyberie zo všetkých prihlášok najviac 35 nominovaných projektov. Z nich následne určí 15 víťazov, ktorým bude 1. mája udelená cena SozialMarie na slávnostnom podujatí v ORF RadioKulturhaus vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, zvyšných 12 cien má hodnotu každá po 2 000 eur.

Aktívna záštita

Inšpirujúce osobnosti preberajú na každoročnom udeľovaní cien aktívnu záštitu nad ocenenými alebo nominovanými projektmi podľa vlastného výberu. Úloha nositeľa záštity (patróna) je aktívna - vybratému projektu poskytuje podporu počas obdobia jedného roku.

Pozrite si všetkých patrónov

Audience Award

O Cene publika rozhoduje každoročne verejnosť - v internetovom (online) hlasovaní si vyberá spomedzi nominovaných projektov. Víťaz obdrží grant pre vzdelávacie účely. Cena publika je nezávislá od hlavných cien SozialMarie, o ktorých rozhoduje odborná porota.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je sociálna vedkyňa, sociálna pracovníčka a zároveň generálna manažérka v neunerhaus. Viac ako 10 rokov bola aktívne zapojená do ďalšieho rozvoja v neunerhaus, kde bola členkou správnej rady a od roku 2011 vybudovala oddelenie pre základy a rozvoj. Ako technická riaditeľka bola zodpovedná za neunerhaus Housing First projekt, zrealizovala nové umiestnenie neunerhaus na ulici Hagenmüllergasse a koncept novootvoreného zdravotného centra. Elisabeth Hammer je spoluzakladateľka Asociácie kriSo – Kritická sociálna práca a vydavateľka viacerých odborných kníh. Pravidelne publikuje o bezdomovectve. V súčasnosti je tiež predsedníčkou BAWO – Federálnej pracovnej skupiny zameranej na bezdomovectvo.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, zakladateľ (1990) a do roku 2014 vedecký riaditeľ Centra pre sociálne inovácie ZSI (Zentrum für Soziale Innovation), je sociológ s medzinárodnými skúsenosťami ako vedec a odborník v organizáciách pre sociálne partnerstvo, v národných a európskych agentúrach pre rozvoj vedy a inovácií. Je trénerom a referentom pre odborný výcvik a vzdelávanie dospelých na rakúskych a európskych univerzitách a v rokoch 2001-2005 bol prezidentom Rakúskej sociologickej spoločnosti (ÖGS). V spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremse vyvinul učebné osnovy prvého medzinárodného vysokoškolského programu “Magister umenia v oblasti sociálnych inovácií” (MASI), ktorého je zároveň vedeckým riaditeľom. Taktiež je prezidentom Európskej školy sociálnych inovácií (ESSI). Jeho hlavnými oblasťami výskumu, prednášania a praxe sú: vedecká, výuková a praktická špecializácia na inovácie, predovšetkým sociálne inovácie, na sociálnu dimenziu v oblasti vedomostí, vedy a techniky, ako i na prácu, vzdelávanie a život v globálnej informačnej spoločnosti.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandkou na Inštitúte pre teóriu architektúry, umelecké a kultúrne štúdiá (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) v Grazi. Študovala architektúru a filozofiu v Grazi, Benátkach a Delfte. Po ukončení štúdia sa venovala výskumu a výučbe kritického dizajnu a teórie vesmíru na Technickej univerzite v Grazi (Technischen Universität Graz) a ako hosťujúca lektorka na Edinburghskej univerzite (University of Edinburgh). V súčasnosti pracuje na výskume meniacich sa postojov k budúcnosti dizajnérskej praxe neoliberálnej éry a pokúša sa načrtnúť postneoliberálny koncept dizajnu a inovácií. Žije a pracuje v Grazi a Záhrebe.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr sa viac ako 20 rokov venuje projektom formálneho a neformálneho vzdelávania. Pôsobil ako učiteľ a pedagóg na základných a stredných školách ako aj vo vysokoškolskom a univerzitnom prostredí. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Momentálne sa v neziskovej organizácii LEAF venuje programu vyhľadávania a podpory mladých ľudí, ktorí svojimi projektami iniciatívne a inovatívne riešia konkrétne situácie a výzvy v spolupráci so školským, podnikateľským či neziskovým prostredím. Miroslav Kocúr sa tiež venuje publikačnej činnosti a svoje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam publikuje v uznávaných denníkoch aj elektronických mediách. Je moderátorom programu verejnoprávneho rozhlasu Rádio Slovensko RTVS, ktorý je zameraný na aktuálne civilizačné, kulturno-spoločenské či filozoficko-náboženské témy.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je asistujúca profesorka v Ústave estetiky Umelecko-teoretického inštitútu na Eötvös Lorándovej univerzity v Budapešti (ELTE). Od roku 2006 pracovne zabezpečuje a koordinuje medzinárodné a interdisciplinárne výskumné projekty v oblasti kultúrnych techník, literatúry o migrácii, mestských dejín a populárnych kultúr, najnovšie na Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre štúdiá dejín a spoločnosti (LBIDH) vo Viedni. Katalin Teller sa pravidelne venuje prekladom v oblasti kultúrnej teórie, histórie a filozofie, a tiež žurnalistickej práci. Jej hlavnými oblasťami výskumu a výučby sú: dejiny a teória populárnych kultúr, sociálne a literárne dejiny mesta.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová, MBA je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (wiiw). Už niekoľko rokov má na starosti rad medzinárodných výskumných projektov. Dlhodobo sa podieľa na cezhraničných česko-rakúskych filmových, umeleckých a kultúrnych projektoch. Od roku 2011 sa venovala propagácii SozialMarie v Českej republike a stala sa jej lokálnou koordinátorkou. Od roku 2013 bola hodnotiteľkou prihlásených projektov a za použitia kritérií sociálnych inovácií spomedzi nich ohodnotila viac ako 200 projektov

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig je hospodárska ekonómka, od roku 1990 konzultantka a trénerka so špecializáciou na systémový rozvoj s pôsobnosťou v Rakúsku, krajinách Európskej únie, západnej a východnej Afriky. V období rokov 2002-2004 a 2005-2007 pracovala v rámci rakúskej a nemeckej rozvojovej spolupráce v Burkina Faso v západnej Afrike. Má skúsenosti s riadením a manažmentom v kultúrne rozdielnych kontextoch.

Záštita

Špeciálna úloha poskytovateľa záštity (patróna) SozialMarie spočíva v sprevádzaní jedného z víťazných projektov počas nasledujúceho roku. Pri slávnostnom udeľovaní cien 1. mája je udelená aktívna záštita štyrom víťazným projektom.

Herta Stockbauer

Záštita Rakúsko 2020

Barbara Erős

Záštita Maďarsko 2020

Dušan Ondrušek

Záštita Slovensko 2020

Petr Šmíd

Záštita Česká republika 2020

Nenad Maljković

Záštita Chorvátsko 2020

Predošlí nositelia záštity

Open Former Patron List

Sandra Pázmán Tordová

Záštita Slovensko 2019

Petra Hubačová

Záštita Česká republika 2019

János Czafrangó

Záštita Maďarsko 2019

Michael Köhlmeier

Záštita Rakúsko 2019

Karl Amon

Záštita Rakúsko 2018

László Ágoston

Záštita Maďarsko 2018

Tomáš Jindříšek

Záštita Česká republika 2018

Ján Orlovský

Záštita Slovensko 2018

Iveta Radičová

Záštita Slovensko 2017

Lejla Abbasová

Záštita Česká republika 2017

Tímea Junghaus

Záštita Maďarsko 2017

Augustin (Prince) Pallikunnel

Záštita Rakúsko 2017

Josef Hader

Záštita Rakúsko 2016

Zsófia Mautner

Záštita Maďarsko 2016

Pavel Kysilka

Záštita Česká republika 2016

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Záštita Rakúsko 2015

Ádám Somlai-Fischer

Záštita Maďarsko 2015

Zbyněk Frolík

Záštita Česká republika 2015

Edit Sasvári

Záštita Maďarsko 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Záštita Česká republika 2014

Sima & Ahmad Porkar

Záštita Rakúsko 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Záštita Rakúsko 2013

Táňa Fischerová

Záštita Česká republika 2013

András Ujlaky

Záštita Maďarsko 2013

Milán Gauder

Záštita Maďarsko 2012

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Záštita Rakúsko 2012

Renate Brauner

Záštita Rakúsko 2006

Maria Rauch-Kallat

Záštita Rakúsko 2006