Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je sociálna vedkyňa, sociálna pracovníčka a zároveň generálna manažérka v neunerhaus. Viac ako 10 rokov bola aktívne zapojená do ďalšieho rozvoja v neunerhaus, kde bola členkou správnej rady a od roku 2011 vybudovala oddelenie pre základy a rozvoj. Ako technická riaditeľka bola zodpovedná za neunerhaus Housing First projekt, zrealizovala nové umiestnenie neunerhaus na ulici Hagenmüllergasse a koncept novootvoreného zdravotného centra. Elisabeth Hammer je spoluzakladateľka Asociácie kriSo – Kritická sociálna práca a vydavateľka viacerých odborných kníh. Pravidelne publikuje o bezdomovectve. V súčasnosti je tiež predsedníčkou BAWO – Federálnej pracovnej skupiny zameranej na bezdomovectvo.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, zakladateľ (1990) a do roku 2014 vedecký riaditeľ Centra pre sociálne inovácie ZSI (Zentrum für Soziale Innovation), je sociológ s medzinárodnými skúsenosťami ako vedec a odborník v organizáciách pre sociálne partnerstvo, v národných a európskych agentúrach pre rozvoj vedy a inovácií. Je trénerom a referentom pre odborný výcvik a vzdelávanie dospelých na rakúskych a európskych univerzitách a v rokoch 2001-2005 bol prezidentom Rakúskej sociologickej spoločnosti (ÖGS). V spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremse vyvinul učebné osnovy prvého medzinárodného vysokoškolského programu “Magister umenia v oblasti sociálnych inovácií” (MASI), ktorého je zároveň vedeckým riaditeľom. Taktiež je prezidentom Európskej školy sociálnych inovácií (ESSI). Jeho hlavnými oblasťami výskumu, prednášania a praxe sú: vedecká, výuková a praktická špecializácia na inovácie, predovšetkým sociálne inovácie, na sociálnu dimenziu v oblasti vedomostí, vedy a techniky, ako i na prácu, vzdelávanie a život v globálnej informačnej spoločnosti.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandkou na Inštitúte pre teóriu architektúry, umelecké a kultúrne štúdiá (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) v Grazi. Študovala architektúru a filozofiu v Grazi, Benátkach a Delfte. Po ukončení štúdia sa venovala výskumu a výučbe kritického dizajnu a teórie vesmíru na Technickej univerzite v Grazi (Technischen Universität Graz) a ako hosťujúca lektorka na Edinburghskej univerzite (University of Edinburgh). V súčasnosti pracuje na výskume meniacich sa postojov k budúcnosti dizajnérskej praxe neoliberálnej éry a pokúša sa načrtnúť postneoliberálny koncept dizajnu a inovácií. Žije a pracuje v Grazi a Záhrebe.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr sa viac ako 20 rokov venuje projektom formálneho a neformálneho vzdelávania. Pôsobil ako učiteľ a pedagóg na základných a stredných školách ako aj vo vysokoškolskom a univerzitnom prostredí. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Momentálne sa v neziskovej organizácii LEAF venuje programu vyhľadávania a podpory mladých ľudí, ktorí svojimi projektami iniciatívne a inovatívne riešia konkrétne situácie a výzvy v spolupráci so školským, podnikateľským či neziskovým prostredím. Miroslav Kocúr sa tiež venuje publikačnej činnosti a svoje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam publikuje v uznávaných denníkoch aj elektronických mediách. Je moderátorom programu verejnoprávneho rozhlasu Rádio Slovensko RTVS, ktorý je zameraný na aktuálne civilizačné, kulturno-spoločenské či filozoficko-náboženské témy.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je asistujúca profesorka v Ústave estetiky Umelecko-teoretického inštitútu na Eötvös Lorándovej univerzity v Budapešti (ELTE). Od roku 2006 pracovne zabezpečuje a koordinuje medzinárodné a interdisciplinárne výskumné projekty v oblasti kultúrnych techník, literatúry o migrácii, mestských dejín a populárnych kultúr, najnovšie na Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre štúdiá dejín a spoločnosti (LBIDH) vo Viedni. Katalin Teller sa pravidelne venuje prekladom v oblasti kultúrnej teórie, histórie a filozofie, a tiež žurnalistickej práci. Jej hlavnými oblasťami výskumu a výučby sú: dejiny a teória populárnych kultúr, sociálne a literárne dejiny mesta.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová, MBA je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (wiiw). Už niekoľko rokov má na starosti rad medzinárodných výskumných projektov. Dlhodobo sa podieľa na cezhraničných česko-rakúskych filmových, umeleckých a kultúrnych projektoch. Od roku 2011 sa venovala propagácii SozialMarie v Českej republike a stala sa jej lokálnou koordinátorkou. Od roku 2013 bola hodnotiteľkou prihlásených projektov a za použitia kritérií sociálnych inovácií spomedzi nich ohodnotila viac ako 200 projektov

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA

 

Petra Radeschnig je hospodárska ekonómka, od roku 1990 konzultantka a trénerka so špecializáciou na systémový rozvoj s pôsobnosťou v Rakúsku, krajinách Európskej únie, západnej a východnej Afriky. V období rokov 2002-2004 a 2005-2007 pracovala v rámci rakúskej a nemeckej rozvojovej spolupráce v Burkina Faso v západnej Afrike. Má skúsenosti s riadením a manažmentom v kultúrne rozdielnych kontextoch.