Dejepis Inak

Vlastník projektu: Mgr. Sandra Sviteková

Zodpovedná osoba: Mgr. Sandra Sviteková

2023

Nominovaní

CS, SK

Komerčný podnik

O čom to je?

Projekt sa snaží popularizovať spoločenské vedy a to predovšetkým históriu pre laickú verejnosť. Pomáha aj študentom a učiteľom vo vyučovacom procese. Snaží sa prepájať súčasnosť s minulosťou a vysvetľuje dôležitosť získavania poznatkov v tejto oblasti pre lepšie pochopenie súčasných javov okolo nás. Jeho inovatívnosťou je jeho digitálny rozmer, k jeho obsahu sa dostane ktokoľvek a najviac sa osvedčil počas pandémie covidu19 počas dištančného vzdelávania a lockdownu.

Výzva

V regióne východnej Európy vidíme nárast dezinformácií, hybridné vojny, vzostup nálad po ideologických lákadlách, akými sú populizmus a autoritársky spôsob vlády, fenomén rastu nenávistných prejavov a nedostatku tolerancie v spoločnosti, či iné geopolitické a sociálne javy v spoločnosti, ktorých korene možno hľadať v minulosti. Prítomný je taktiež nedostatok formálneho vzdelania v týchto témach a slabá úroveň kritického myslenia verejnosti. Nízka úroveň záujmu o spoločenskovedné disciplíny a ich podhodnocovanie viedli k zaoženiu projektu Dejepis inak.

Myšlienka

Dejepis inak na tieto trendy reaguje prostredníctvom tvorby krátkych popularizačných videí zameraných na históriu, spoločenské vedy a filozofiu, ktoré sú verejne dostupné na videoplatforme youtube, a tým pádom k ním má potenciálny divák prístup či už sa nachádza v študentskom alebo dospelom veku.

Aktéri

Mgr. Sandra Sviteková, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v študíjnom odbore učiteľstvo filozofie a histórie zodpovedá za faktografickú stránku videí, overovanie faktov, hodnovernosť informácii, ale aj za celý proces spracovania videí. Od vzniku scenáru, cez audiovizuálne prevedenie až po zverejňovanie na sociálnych sieťach.

Dopad

Cieľom projektu je rozvíjanie tolerancie, kritického myslenia, informovanosti a mediálnej gramotnosti. Rozvíjanie odolnosti spoločnosti na manipulácie a šírenie dezinformácií. Formovanie kvalitnejších a zodpovednejších občanov, ktorí budú udržiavať demokratickú spoločnosť a hodnoty slobody a humanizmu. Ku dnešnému dňu majú vzdelávacie videá približne 22.4 milióna zhliadnutí, cca 201 000 stálych odberateľov na Youtube, s dosahom 49 miliónov zobrazení. Videá zaznamenali aj zvýšený záujem u študentov a učiteľov vo vyučovacom procese. 

Prenos

Vzhľadom k tomu, že finálnym produktom projektu sú vzdelávacie videá, ktoré sú uverejňované na platforme, ktorá je medzinárodne dostupná širokej verejnosti, je projekt za predpokladu, že by obsahoval titulky z iných jazykov, prístupný každej krajine, či regiónu. Rovnako aj samotný nápad, či myšlienka je ľahko prenosná na iných potenciálnych autorov vo všetkých akademických odboroch či disciplínach po celom svete. Svedčí o tom aj fakt, že obdobné projekty existujú aj v zahraničí alebo na Slovensku.