Projekt domov

Vlastník projektu: Marián Zeman

Zodpovedná osoba: Marián Zeman

2020

1. cena

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách (nevhodné podmienky bývania bez základných štandardov ako voda, kanalizácia, elektrika) bránia rodinám a jednotlivcom vymaniť sa z tohto prostredia bez pomoci majoritnej spoločnosti. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla, aby pomáhala odstrániť príčiny sociálneho a priestorového vylúčenia tejto komunity tým, že ponúka rodinám a jednotlivcom možnosť zapojiť sa do programu Projektu DOM.ov prostredníctvom, ktorého si môžu svojpomocne postaviť svoj vlastný dom, pri čom im nezisková organizácia Projekt DOM.ov aktívne pomáha.

Výzva

Projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov je vo fáze, keď uzatvárame prvú fázu projektu a zároveň otvárame druhu fázu v obciach kde už pôsobíme, ale aj v úplne nových lokalitách. Je pre nás výzvou zúročiť doterajšie skúsenosti z implementácie projektu a ponúknuť novým lokalitám s prítomnosťou MRK kvalitný overený produkt.

Myšlienka

Ideou projektu je produkt  inkluzívneho bývaním. Riešime problém sťaženého prístupu rodín z MRK k primeranému bývaniu  a zároveň pôsobíme aj na iné oblasti života človeka, ako je ekonomická aktivita, vzdelanosť a podpora zamestnateľnosti. Projekt mobilizuje človeka, rodiny a komunity k plnohodnotnému začleneniu sa do spoločnosti.

Aktéri

Najdôležitejším aktérom v programe je klient- stavebník a jeho rodina. Nasleduje obec a jej zástupcovia, ktorí vytvárajú podmienky pre realizáciu projektu v obci. Ďalej je to tím Projektu DOM.ov ktorý klientom a obciam v celom procese pomáha a asistuje. Medzi aktérov môžeme tiež započítať banku, ktorá poskytujúcu úvery pre klientov.

Dopad

Získaním kvalitného, legálneho, bezpečného bývania došlo k celkovému zlepšeniu kvality života našich klientov a najmä ich detí. Pri deťoch vidíme výrazný pozitívnemu posun v oblasti zdravia a trávenia voľného času a na dospelých klientoch vidieť posilnenie v oblasti autonómie, zlepšenie životných a pracovných zručností a zamestnanosti.

Prenos

Celý projekt má schopnosť byť prenosný do ktorejkoľvek lokality s prítomnosťou MRK. To je dôvod, prečo dnes pôsobíme v obciach z 3 krajov- Prešovského, Košického aj Banskobystrického. The project as such is transferrable to any location with marginalized Roma community. That is the reason why we are active in villages located in three out of eight regions in Slovakia – Prešov, Košice, and Banská Bystrica.

Ocenenie poroty

Marginalizované rodiny budujú nielen svoje nové domy a domovy, ale i svoje nové životy. Projekt Dom.ov pripravuje a usmerňuje rómske rodiny a lídrov vo vidieckych komunitách. Rómske rodiny stavajú a financujú svoje vlastné domy – počas celého procesu ich usmerňujú sociálni pracovníci. Majú prístup k potrebným mikropôžičkám, ktoré splácajú pobočke miestnej sporiteľne. Ucelený sociálno-inovatívny program s jednoznačným cieľom: kvalitné bývanie podporuje zdravý spôsob života; je inkluzívne a oslobodzujúce najmä pre rodiny a deti.