O krok pokrok

Cena v hodnote 2 000 Eur 2021

Krajina: Slovensko

Región: Prešovský kraj

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Vzdelávacie inštitúcie, Etnicita

Vlastník projektu: eduRoma - Roma Education Project

Zodpovedná osoba: Laura Kösziklová

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Program O krok pokrok založili rómski a prorómski aktivisti z eduRomy v úvode 1. vlny pandémie Covid-19, kedy sa vzdelávanie presunulo do online priestoru, ku ktorému nemali žiaci z najchudobnejších rómskych komunít prístup. Na základe prieskumu o dištančnom vzdelávaní: ”Ako zostať blízko na diaľku”, ktorý eduRoma realizovala, sa ukázalo, že 70% rómskych žiakov nebolo do dištančného vyučovania vôbec zapojených a 60% rómskych detí z vylúčených komunít nemalo počas pandémie kontakt s učiteľmi.

Myšlienka

Jednou z hlavných aktivít projektu je mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie študijných výsledkov a zvyšovanie šancí uspieť v kritických prestupných ročníkoch ZŠ. Program zastrešuje i vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií. Naše skúsenosti z terénu prenášame na národnú úroveň pri legislatívnych a systémových opatreniach pre zlepšenie situácie vzdelávania rómskych detí.

Aktéri

80 žiakov z chudobných rómskych komunít zapojených do programu od 6 - 16 rokov, kultúrno-výchovní pracovníci - mentori, ktorí sa venujú žiakom, pomáhajú im s učivom a motivujú ich, učitelia a rodičia detí zapojených do programu, široká verejnosť, u ktorej cez medializáciu projektu scitlivujeme tému chudobných rómskych komunít.

Dopad

Naša práca, nielen s deťmi z chudobných rómskych komunít a ich mentormi, ale aj s pedagógmi z príslušných škôl, bude mať dlhodobý efekt na zlepšovanie školskej úspešnosti, pokles protirómskych predsudkov, rasizmu a stereotypov, utuží vzájomné medziľudské vzťahy v lokalitách, čo vytvára priestor pre odstránenie segregácie.

Prenos

Program v súčasnosti realizujeme v Prešovskom kraji v 6 obciach. V apríli 2021 prizveme mesto Snina, ktoré má o program O krok pokrok veľký záujem a postupne budeme vytvárať sieť i v iných krajoch v celom rozsahu projektu.

Ocenenie poroty

Mentori zabezpečujú doučovanie rómskych žiakov v malých skupinách v spolupráci s príslušnými školami. Tento typ podpory je prevenciou, aby súčasná pandémia nebrzdila ďalší vzdelanostný rozvoj žiakov. Rýchle a odvážne rozhodnutie: Podpora „Face to Face“ pre zvládnutie dištančného vzdelávania! Kurzy rómskeho jazyka pre učiteľov pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru. Program je súčasťou vzdelávacej pracovnej skupiny na ministerskej úrovni so zameraním na riešenie segregácie Rómov a dosiahnutie systémovej zmeny. O krok pokrok je sociálno-inovatívna intervencia nadväzujúca na pilotnú štúdiu o dištančnom vzdelávaní rómskych detí.