Misia 1000

Vlastník projektu: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu/Association for Culture, Education and Communication (ACEC)

Zodpovedná osoba: Tomáš Ondačka

2021

Nominovaní

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Projekt je realizáciou zdravotnej mediácie v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, ktorý sa zameriava na kľúčových 1000 dní od počatia dieťata. Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené dobrovoľníčky- babice. Babice, samé pochádzajú z komunity, šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa. Vytvárame kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy, počas pobytu v pôrodnici a po prepustení domov.

Výzva

Systémová zdravotno-sociálna podpora pre matku a dieťa, v období počas tehotenstva, počas a po pôrode, absentuje, špecificky v marginalizovaných komunitách. Rómky zaznamenávajú v tehotenstve nižší prírastok hmotnosti, úmrtnosť novorodencov je až trikrát vyššia ako v majorite, u detí absentujú vhodné podnety a slabo prosperujú.

Myšlienka

Vytvárame kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy, počas pobytu v pôrodnici a po prepustení. Cielene sa venujeme tehotným ženám a novorodencom, v domácom aj v nemocničnom prostredí. Priama angažovanosť žien z komunít a zdravotníckeho personálu pozitívne ovplyvňuje ich situáciu a v konečnom dôsledku zdravie bábätka.

Aktéri

Intervencie realizujú školené asistentky zdravia dobrovoľníčky, tzv. babice. Samy pochádzajú z komunity, v ktorej pôsobia. Babice šíria osvetu, pomáhajú s predpôrodnou prípravou, starostlivosťou o novorodenca, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Spolupracujú so zdravotníckym personálom a pomáhajúcimi profesiami.

Dopad

Príprava a podpora budúcich mamičiek, zvyšovanie ich informovanosti a kompetencií, zvyšuje ich zdravotnú gramotnosť a má priamy vplyv na zdravie a budúcnosť dieťaťa. Projekt má signifikantný dopad aj na zmiernenie zaťaženia pediatrického a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia regionálnej nemocnice a znižovanie bariér a predchádzanie diskriminácii.

Prenos

Koncept Misie1000 je založený na viac ako 17 rokoch úspešného rozvoja zdravotnej mediácie a terénnej práce. Je možné ho aplikovať v ďalších marginalizovaných komunitách aj mimo regiónu pôsobenia. Správna príprava na tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o deti a podpora matky a dieťaťa by mali byť cieľom každej spoločnosti.