Misia 1000

Nominovaní 2021

Krajina: Slovensko

Región: Košický kraj

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Zdravie, Starostlivosť

Vlastník projektu: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu/Association for Culture, Education and Communication (ACEC)

Zodpovedná osoba: Tomáš Ondačka

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Systémová zdravotno-sociálna podpora pre matku a dieťa, v období počas tehotenstva, počas a po pôrode, absentuje, špecificky v marginalizovaných komunitách. Rómky zaznamenávajú v tehotenstve nižší prírastok hmotnosti, úmrtnosť novorodencov je až trikrát vyššia ako v majorite, u detí absentujú vhodné podnety a slabo prosperujú.

Myšlienka

Vytvárame kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy, počas pobytu v pôrodnici a po prepustení. Cielene sa venujeme tehotným ženám a novorodencom, v domácom aj v nemocničnom prostredí. Priama angažovanosť žien z komunít a zdravotníckeho personálu pozitívne ovplyvňuje ich situáciu a v konečnom dôsledku zdravie bábätka.

Aktéri

Intervencie realizujú školené asistentky zdravia dobrovoľníčky, tzv. babice. Samy pochádzajú z komunity, v ktorej pôsobia. Babice šíria osvetu, pomáhajú s predpôrodnou prípravou, starostlivosťou o novorodenca, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Spolupracujú so zdravotníckym personálom a pomáhajúcimi profesiami.

Dopad

Príprava a podpora budúcich mamičiek, zvyšovanie ich informovanosti a kompetencií, zvyšuje ich zdravotnú gramotnosť a má priamy vplyv na zdravie a budúcnosť dieťaťa. Projekt má signifikantný dopad aj na zmiernenie zaťaženia pediatrického a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia regionálnej nemocnice a znižovanie bariér a predchádzanie diskriminácii.

Prenos

Koncept Misie1000 je založený na viac ako 17 rokoch úspešného rozvoja zdravotnej mediácie a terénnej práce. Je možné ho aplikovať v ďalších marginalizovaných komunitách aj mimo regiónu pôsobenia. Správna príprava na tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o deti a podpora matky a dieťaťa by mali byť cieľom každej spoločnosti.