EduBox

Nominovaní 2021

Krajina: Slovensko

Región: Bratislavský kraj

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Neformálne vzdelávanie, Medzikultúrne vzťahy

Vlastník projektu: The Path of the Youth (Cesta mladých)

Zodpovedná osoba: Kristián Berecz, Soňa Koreňová

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

EduBox rieši problém vzdelávacieho rozdielu medzi deťmi z majority a deťmi zo socio-ekonomicky znevýhodnených rodín. Aktuálne až 13,4% detí z MRK predčasne ukončí povinnú školskú dochádzku (oproti 6,4% detí z majority) a v ďalšom vzdelávaní pokračuje len 51% detí z MRK (oproti 75% detí z majority). EduBox sa zameriava aj na zmierňovanie radikálnych nálad medzi mladými.

Myšlienka

Aktivity EduBoxu sa pohybujú v rovine vzdelávania. Realizujeme doučovania, voľnočasové aktivity a prípravu na nástup do MŠ za pomoci pani priamo z komunity. Staviame na osobných vzťahoch, vďaka ktorým sa otvára aj cesta ku vzdelávaniu. Gymnazisti učia deti vedomosti do školy a deti z Lozorna gymnazistom praskajú ich bublinu, ktorá by inak možno bola plná predsudkov.

Aktéri

Aktérmi projektu sú deti/mládež z oboch svetov, bilingválne gymnázium C.S.Lewisa a obec Lozorno. Deti z komunity Rómov z Lozorna praskajú bratislavskú bublinu, gymnazisti doučujú, pomáhajú pripravovať komunitné podujatia, výlety, zháňať partnerov aktivít, zapájajú sa do riešenia aktuálnych problémov komunity. Gymnázium spolupracuje na rozvoji a podpore dobrovoľníctva v mladých. Obec podporuje finančne.

Dopad

Sila a inovatívnosť spočíva vo vytvorení spoločného priestoru, ktorého súčasťou chcú byť obidve skupiny mladých. Faktom je, že nárast záujmu študentov z gymnázia a rómskej komunity potvrdzuje silu tohoto projektu. Je to malý projekt s nízkymi nákladmi a obrovkým dopadom na vzdelanostnú úroveň detí a deradikalizáciu spoločnosti.

Prenos

Projekt je jednoducho aplikovateľný. K jeho realizácii nepotrebujeme značné finančné prostriedky. Zárukou úspechu sú ľudia s chuťou a ochotou pomáhať a s predpokladom, že absolvovali určitý stupeň vzdelania.