Inkluzívne kino

Vlastník projektu: CINEFIL, o.z. (Kino Úsmev) / CINEFIL (Cinema Smile)

Zodpovedná osoba: Barbora Andor Tóthová, Natália Centková

2022

Cena v hodnote 2 000 Eur

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Inkluzívne kino je unikátny projekt v Košiciach, ktorý prináša filmové vzdelávacie a kultúrne príležitosti pre širokú verejnosť a zraniteľným skupinám obyvateľstva, čím chceme sprístupniť filmové umenie všetkým. Pozostáva z inkluzívnej filmovej školy pre deti a mládež z bežných ale aj marginalizovaných komunít, otvorených filmových premietaní (dementia, autism, deaf and blind-friendly) a inkluzívneho filmového festivalu. Prostredníctvom týchto aktivít chceme scitlivovať tunajších obyvateľov, adresovať diskrimináciu a rasizmus a systematicky budovať otvorenejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.

Výzva

V posledných rokoch sme svedkami mnohých útokov na ľudí z marginalizovaných skupín ľudí (napr. rómskej komunity) a rôznych menšín (migranti či žiadatelia o azyl). Navyše, na Slovensku nie je kreatívny priemysel dostatočne prispôsobený potrebám zraniteľných skupín ľudí. Existuje preto potreba, aby sa celoslovenský sektor stal inkluzívnejší a otvorenejší.

Myšlienka

Inkluzívne kino je unikátny projekt v Košiciach, ktorý prináša filmové vzdelávacie a kultúrne príležitosti pre širokú verejnosť a zraniteľným skupinám obyvateľstva, čím chce sprístupniť filmové umenie všetkým. Pozostáva z inkluzívnej filmovej školy pre deti a mládež z bežných a marginalizovaných komunít, otvorených filmových premietaní (ľudia s demeciou, autizmom, nepočujúcich, nevidiacich) a inkluzívneho filmového festivalu.

Aktéri

Lídrom projektu a realizátorom je Kino Úsmev. Naši partneri nám pomáhajú osloviť zraniteľné skupiny ľudí a organizovať podujatia -združenie Usmej sa na mňa deti s mentálnym a telesným postihnutím a ETP Slovensko a Keď pomôžem deti z rómskej komunity. Naše partnerstvá zahŕňajú aj nórskych partnerov TOU a Bíó Paradís, či Východoslovenskú galériu, PST, či Creative Industry Košice.

Dopad

Hlavným z pilierov projektu je vytvorenie novej programovej ponuky pre zraniteľné skupiny, ale aj ich zapojenie do aktivít. Prostredníctvom filmovej školy prepájame deti so zdravotným znevýhodnením a deti z menšín s majoritou. Vďaka projektu deti odomykajú svoj tvorivý potenciál a stávajú sa citlivejšími k potrebám iných. Dlhodobým prínosom je širšia kultúrna ponuka pre cieľovú skupinu a presadzovanie ich potrieb.

Prenos

Iné organizácie z kultúrneho priemyslu či neziskového sektora sa môžu inšpirovať a stať sa inkluzívnejšími a otvorenejšími - vo svojom programovaní, priestoroch alebo komunikácii. Tento prístup sa vie aplikovať v rôznych kontextoch a naprieč krajinami. Iné kiná môžu napríklad nainštalovať indukčnú slučku do svojich kinosál a organizácie spustiť krúžky na prepájanie detí, mládeže a dospelých s rôznym pozadím.

Ocenenie poroty

Inkluzívne kino znovuobjavuje konzumný priestor, snaží sa vytvoriť novú, nekomerčnú kultúru vo sfére kinematografie. Vo filmovej škole projektu sa roly návštevníkov posúvajú z pasívnych konzumentov do roviny producentov. Výsledkom je kino s jedinečnou úlohou, ktoré otvára svoje brány pre marginalizované komunity a ponúka kritický pohľad na inštitucionálny rámec. Inovatívne aktivity projektu siahajú od vytvárania prístupného prostredia až po bohatý kultúrny program s technickými a dramaturgickými úpravami pre tých divákov, ktorých bežné kiná zvyčajne prehliadajú.