O nás

SozialMarie je najstaršia cena pre sociálne inovácie v Európe a od roku 2005 každoročne oceňuje 15 výnimočných projektov. SozialMarie ponúka okrem finančnej odmeny predovšetkým verejnú platformu pre projekty, ktoré prostredníctvom nových prístupov poskytujú inovatívne odpovede na spoločenské výzvy.

„Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolutvorcom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.“

(Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung)

SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie

SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie s medzinárodným dosahom si už získala silnú reputáciu nielen v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike, ale už i na Slovensku, v Slovinsku, Poľsku a Chorvátsku. Cenu udeľuje Nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Odvaha – Injekcia pre kreatívne sociálne projekty

Medzi hlavné kritériá pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam sociálnych problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu. SozialMarie je výnimočným meradlom kvality pre dobré a efektívne sociálne inovácie. Cena nie je dotačnou podporou pre projekty, ale ich ocenením. Cieľom ceny je tiež prepojenie projektov a podnietenie diskusie na tému sociálnych inovácií.   

Odovzdávanie ocenenia

Odborná porota vyberie 15 nalepších projektov. Tie budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien, ktoré sa každoročne koná 1. mája v RadioKulturhaus ORF vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, zvyšných 12 cien má hodnotu každá po 2 000 eur. Všetci nominovaní kandidáti sú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien.

Aktívna záštita

Pri slávnostnom odovzdávaní cien 1. mája je štyrom víťazným projektom SozialMarie udelená aktívna záštita. Poskytovatelia záštity sprevádzajú a podporujú nimi vybraté projekty počas nasledujúceho roku. 

Cena publika SozialMarie

Publikum každoročne vyberá svoj obľúbený projekt za každú z krajín, ktoré spadajú do geografického ohraničenia udeľovania ceny. Celkovo sú cenou publika ocenené štyri projekty, a to po jednom za Rakúsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko.