Výberový proces

KTO posudzuje prihlášky?

 • Hodnotitelia z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska predvyberú najlepšie spomedzi všetkých prihlásených projektov.
 • Berúc do úvahy tento predvýber následne rozhodne odborná porota SozialMarie, a to na základe konsenzu.

AKÉ sú hodnotiace kritériá?

Hodnotenie prihlásených projektov vychádza z kritérií SozialMarie pre sociálne inovácie:

1. Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer

 • Ponúka projekt nový prístup alebo nové riešenia v sociálnej oblasti?
 • Ponúka projekt nové spôsoby nazerania na sociálny problém?
 • Zameriava sa projekt na cieľové skupiny, ktorým sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti?

2. Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie

 • Aké sú konkrétne a dlhodobo udržateľné prínosy projektu pre danú cieľovú skupinu?
 • Umožňuje projekt rozvoj potenciálu cieľovej skupiny?
 • Ako je cieľová skupina zapojená do projektu?
 • Zlepšuje se vďaka projektu spoločenské hodnotenie cieľovej skupiny?

3. Inovácia v spôsobe realizácie – Účinnosť

 • Je realizácia projektu vynaliezavá, tvorivá, odvážna?
 • Aké sú pozorovateľné účinky a prínosy sociálnej inovácie a na koho majú vplyv?
 • Reaguje projekt na meniace sa potreby, pokiaľ ide napríklad o cieľovú skupinu, identifikáciu problému alebo meniace sa podmienky?
 • Spolupracujú pri realizácii projektu rôzne disciplíny, kompetencie, profesijné skupiny?

4. Inovácia vo vnímaní verejnosti – Inovácia ako príklad či vzor

 • Ako je projekt začlenený do miestneho a regionálneho prostredia?
 • Podporuje projekt dialóg/spoluprácu medzi organizáciami/inštitúciami?
 • Zaujal projekt iné organizácie, médiá, sponzorov, politikov?
 • Komunikuje projekt s “vonkajším svetom” novým spôsobom?

Každé z prvých troch kritérií má dvojnásobnú hodnotu štvrtého kritéria.

AKO prebieha hodnotenie?

 • Zaslané prihlášky sú najprv prezreté, či spĺňajú podmienky účasti.
 • Hodnotitelia projektov z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska spoločne s koordinátorom poroty následne predvyberú dohodnuté množstvo projektov.
 • Každý člen poroty môže potom k tomuto predvýberu doplniť maximálne dva projekty. Zároveň môže vyradiť jeden z projektov a namiesto neho dodatočne nominovať iný projekt.
 • Výsledkom tejto prvej fázy je maximálne 42 nominovaných projektov.
 • Nominácie SozialMarie budú zverejnené na začiatku marca. Už tieto nominácie na SozialMarie zvyknú byť predkladateľmi použité na publicitu.
 • V priebehu hodnotenia sa môžu podľa potreby uskutočniť návštevy projektov na mieste ich pôsobenia.
 • Na dvoch stretnutiach poroty následne odborná porota SozialMarie určí 15 víťazných projektov.
 • Víťazné projekty sú každoročne vyhlásené na slávnostnom verejnom udeľovaní cien 1. mája vo Viedni